Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Konuttan İşyerine Dönüşüm Süreci, Ankara Kızılay Örneği”

Güney Mimar Adana Mimarlar Odası Yayını, ss.48-55, 2014
Link

Kamusal Odak Olarak Kent Meydanları

Şehir Plancıları Odası Planlama dergisi yayını, ss.96-103, 2005

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sosyokültürel yapı çerçevesinde değişen yükseköğretim sisteminin mekansal analizi

3.Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 October 2018, ss.97-98

“Kapalı Konut Yerleşmelerinin Komşuluk İlişkilerine Etkileri Üzerine Bir İnceleme”

X. Uluslararası Sinan Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 27 - 28 April 2017, cilt.1, no.1, ss.64-73

Global-Yerel Dinamiklerin Kesişiminde Büyükşehir Belediyelerinin Durumu: Kayseri Büyükşehir Belediyesi”

II.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 May 2016, cilt.2, ss.590-606

“Yarışmaların Kentsel mekanın üretilmesindeki rolünün Kentsel Tasarım projeleri üzerinden tartışılması”

ARKİTERA-Yarışmalar ve Mimarlık Sempozyumu 2016, İzmir, Türkiye, 07 May 2016, cilt.1, no.1, ss.68-82
Link

Tarihsel Çevrelerde Sosyal Sürdürülebilirlik: Safranbolu Örneği”,

IV.Çevre-Tasarım Kongresi 2016, Kayseri, Türkiye, 5 - 06 May 2016, cilt.1, no.1, ss.49-60

Kentsel Yenilemeye Farklı bir yaklaşım önerisi, Sahabiye ve Fatih Mahalleri

Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 16 - 18 April 2015, ss.105-125

“Kentsel Sürdürülebilirlik Kavramının Ülkemizdeki Planlama Sistemi Kapsamında İncelenmesi”

Green Age Symposium, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 April 2015, cilt.1, ss.136-145

Kayseri Kent Merkezini Yeniden Okumak: Yeni Gelişme Aksları Çerçevesinde bir Değerlendirme” 2

26.Uluslararası Yapı-Yaşam Kongresi, Bursa, Türkiye, 3 - 05 May 2014, cilt.1, ss.76-82
Link

Bölgesel Ölçekte Sinop ve çevresine tematik yaklaşımlar, Gelişme senaryoları ve örnekleri”,

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı bildiri kitabı, Malatya, Türkiye, 21 - 22 September 2011, cilt.1, no.1, ss.359-368

Uluslararası belgelerde sürdürülebilirlik kavramı ve Çevre üzerine bir değerlendirme ( 1970-2010 )”

ISBS International Sustainable Buildings Symposium Proceedings kitabında yer alan bildiri,, Ankara, Türkiye, 24 - 26 May 2010, cilt.1, no.1, ss.882-886

An Evaluation About Environment and Sustainability Concepts in International Concepts in International Law Documents (1970-2010)

ISBS International Sustainable Buildings Symposium Proceedings kitabında, Ankara, Türkiye, 24 - 26 May 2010, cilt.1, ss.882-886
Link

“Kentlerin Evriminde bir aşama: Bilgi Kentleri”

VII. Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Kongresi, Yalova, Türkiye, 30 October - 01 November 2009, cilt.1, no.1, ss.2096-2097

Yenilenebilir Enerji ve Toplu Konutlardaki Uygulama Örnekleri

Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 22 - 25 October 2009, cilt.1, no.1, ss.81-85

“Ülkemizde Planlama Sistematiğinin Mersin’deki Yönetim-Planlama Ölçeğinde İrdelenmesi”

4.Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, T.O.D.A.İ.E,, Ankara, Türkiye, 19 - 20 October 2009, cilt.1, no.1, ss.239-255

“Kıyı Alanları Planlamasında Mevcut Planlama Sistemi Üzerine Bir Değerlendirme”

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları 5. Ulusal Konferansı, Adana, Türkiye, 4 - 07 November 2004, cilt.1, ss.36-43

İmar (Gelişme) Hakkı Transferi Kavramı ve Bu Kavramı Uygulanmasına Dair Örnekler A.B.D Örneği

27.Dünya Şehircilik günü, Mersin, Türkiye, 6 - 08 November 2003, ss.211-227

Mekan’ın yeniden kavramsallaştırılmasında temel belirleyicilerin rolü ve bölgesel kalkınma ile olan ilişkisi”,

7.Ulusal Bölge Planlama Kongresi,, İzmir, Türkiye, 20 - 22 October 1997, cilt.1, ss.154-160

Kentsel değişimin bir yansıma biçimi olarak alışveriş merkezleri ve Ankara kenti

Ankara Sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara şubesi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 October 1997, cilt.1, ss.0-331
Link

Türkiye’nin ulusal çevre stratejisi ve Türkiye ulusal çevre eylem planındaki stratejisi ve politikalarının bölge planlamasına olan etkisi”,

7. Ulusal Bölge Bilimi Bölge Planlama kongresi, 1.kitap,, İzmir, Türkiye, 20 - 22 October 1997, cilt.1, ss.0-289

Kent kimliğinin ve belirleyicilerinin Ankara kentindeki durumunun tarihsel gelişmişlik süreci içinde değerlendirilmesi

Ankara sempozyumu, TMMOB Mimarlar Odası Ankara şubesi,, Ankara, Türkiye, 13 - 15 October 1997, cilt.1, ss.0-29
Link

Demokratikleşme ve Katılım Sürecinde Gelişen Yönetişim Kavramı ve Etkinlik Düzeyinin Türkiye’deki Kent Planlama Politikaları ve Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi,

Yapı Yaşam 97 Sempozyum, TMMOB Mimarlar Odası, Uluslararası Mimarlar Birliği Türkiye Kesimi, Bursa Şubesi,, Bursa, Türkiye, 5 - 08 April 1997, cilt.1, ss.31-41
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Ecology, Planning and Design

“A Comparative Evaluation of Two Cities and Their Urban Planning: Copenhagen and İstanbul”, Assoc. Prof. Dr. Ülkü Duman, Editör, , Eurasıan Academy Publıshing And St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press, Sofia, ss.204-221, 2017

Sağlık yapıları ve Kent

Tekmer Yayınevi, Kayseri, 2013
Link

Günümüz Dünya Sorunları

Kentleşme ve Kentsel Planlama Sorunları, "Özgen Nurettin" Yılmaz Mahmut, Editör, Eğiten Kitap, Norrsken Ltd.Şti,, Ankara, ss.379-395, 2012
Link

Ansiklopedide Bölümler

Kentsel Planlama Ansiklopedisi

Ninova Yayıncılık, ss.460461, 2012
Link