“6360 Sayılı Yasa uyarınca Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Yapısı Üzerine Bir Araştırma”


Ayten A. M.

İdeal Kent dergisi, no.12, pp.71-95, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Discussion
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: İdeal Kent dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.71-95
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

Meaning and function of planning concept also has changed as every concept on shifting of the world. Planning and future of cities in 21.century has been determined by very different dynamics. International politics, environment and ecology, law, administration and management are mainly determinant fields. In this context, It is understood that environmental problems not only limited to environment but also every scoping of living. “thinking globally, acting locally” concept has dominantly used by  existing action side. Problems have been carried on considering all over the world than local scale. In spite of all of them, A consensus has existed about which every world citizen has sensitively responsible against facts and taking acts. Since 1990’s, locality and subsidiarity concept ensure to take all of local services efficiently. It is clear aim that local governments have taken playing role according to subsidiarity principle in administration organization. Local government should have duties in directly participation of local people with solving problems and using of resources efficiently. Additionally, It is obligatory that environmental assets and resources in balance with conservation and use must have been protected and inherited to new generations exactly by using sustainability concept and approach. In this framework, a planning problem is that ensures balance with conservation and use in condition of spatial structure and its change and development. Planning approach should be applied in respect of comprehensive, multi-disciplinary and actionable characteristics. Legislations by taking laws as like as 6360 numbered law should be integrate and harmonized with comprehensive planning approach. But, this condition did not. It is important that change on borders of Kayseri metropolitan city and its influence area.

Keywords: subsidiarity, local governments, Kayseri, metropolitan city, 6360 numbered law 

 

Değişen dünyada her kavram gibi planlama kavramının da anlamı ve işlevi değişikliğe uğramıştır.21.yüzyılda planlama ve kentlerin geleceği çok farklı dinamiklerce belirlenmektedir. Uluslar arası politika, çevre ve ekoloji, hukuk, yönetim ve işletme bunlardan belli başlılarıdır. Bu bağlamda, “küresel düşün, yerel davran” söylemi ile ön plana çıkan ve eylemsel tarafının var olduğu gözlemlenen çevresel sorunların yalnızca çevre ile sınırlı kalmadığı, diğer alanları da etkilediği anlaşılmaktadır. Sorunlar yerel ölçekten çok tüm dünyayı ilgilendiren bir boyuta taşınmıştır. Buna karşılık, yerelden küresele her dünya vatandaşının kendisini sorumlu hissetmesi ve buna uygun davranışlarda bulunması konusunda hem fikirlik söz konusudur. 1990’lı yıllardan itibaren, yerellik ve yerele yakınlık kavramı ile de hizmetlerin en etkin yerine getirilebileceği, bu amaçla yönetim örgütlenmesinde hizmete yakınlık ilkesi uyarınca yerel yönetimlerin rol üstlenmesi gerektiği açıktır. Bu kapsamda, yerel halkın doğrudan katılımı ile sorunların çözümüne ve kaynakların etkin kullanımında yerel birimlere önemli ödevler düşmektedir. Ayrıca, sürdürülebilirlik kavramı ve yaklaşımı ile çevresel değerlerin ve kaynakların koruma-kullanım dengesi içinde gelecek kuşaklara eksiksiz aktarılması zorunludur. Bu çerçevede, mekânsal yapı oluşumu, değişimi ve gelişimi içinde koruma-kullanım dengesini sağlamak bir planlama sorunudur. Sorunların çözümünde, bütüncül, disiplinler arası yaklaşım içinde etkin olabilen, eyleme dönük planlama yaklaşımı uygulanmalıdır.6360 sayılı yasa gibi yasal ve yönetsel düzenlemeler mutlaka bu planlama felsefesi ile uyumlu ve bütünleşik olmalıdır. Halbuki bu böyle olmamıştır. Kayseri büyükşehir belediyesi sınırları ile etki alanı değişikliği bu bakımdan önemlidir.

Anahtar kelimeler: yerellik, yerel yönetimler, Kayseri, büyükşehir belediyesi, 6360 sayılı yasa,