“6360 Sayılı Yasa uyarınca Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Yapısı Üzerine Bir Araştırma”


AYTEN A. M.

İdeal Kent dergisi, ss.71-95, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: İdeal Kent dergisi
  • Sayfa Sayısı: ss.71-95

Özet

Değişen dünyada her kavram gibi planlama kavramının da anlamı ve işlevi değişikliğe uğramıştır.21.yüzyılda planlama ve kentlerin geleceği çok farklı dinamiklerce belirlenmektedir. Uluslar arası politika, çevre ve ekoloji, hukuk, yönetim ve işletme bunlardan belli başlılarıdır. Bu bağlamda, “küresel düşün, yerel davran” söylemi ile ön plana çıkan ve eylemsel tarafının var olduğu gözlemlenen çevresel sorunların yalnızca çevre ile sınırlı kalmadığı, diğer alanları da etkilediği anlaşılmaktadır. Sorunlar yerel ölçekten çok tüm dünyayı ilgilendiren bir boyuta taşınmıştır. Buna karşılık, yerelden küresele her dünya vatandaşının kendisini sorumlu hissetmesi ve buna uygun davranışlarda bulunması konusunda hem fikirlik söz konusudur. 1990’lı yıllardan itibaren, yerellik ve yerele yakınlık kavramı ile de hizmetlerin en etkin yerine getirilebileceği, bu amaçla yönetim örgütlenmesinde hizmete yakınlık ilkesi uyarınca yerel yönetimlerin rol üstlenmesi gerektiği açıktır. Bu kapsamda, yerel halkın doğrudan katılımı ile sorunların çözümüne ve kaynakların etkin kullanımında yerel birimlere önemli ödevler düşmektedir. Ayrıca, sürdürülebilirlik kavramı ve yaklaşımı ile çevresel değerlerin ve kaynakların koruma-kullanım dengesi içinde gelecek kuşaklara eksiksiz aktarılması zorunludur. Bu çerçevede, mekânsal yapı oluşumu, değişimi ve gelişimi içinde koruma-kullanım dengesini sağlamak bir planlama sorunudur. Sorunların çözümünde, bütüncül, disiplinler arası yaklaşım içinde etkin olabilen, eyleme dönük planlama yaklaşımı uygulanmalıdır.6360 sayılı yasa gibi yasal ve yönetsel düzenlemeler mutlaka bu planlama felsefesi ile uyumlu ve bütünleşik olmalıdır. Halbuki bu böyle olmamıştır. Kayseri büyükşehir belediyesi sınırları ile etki alanı değişikliği bu bakımdan önemlidir.

Anahtar kelimeler: yerellik, yerel yönetimler, Kayseri, büyükşehir belediyesi, 6360 sayılı yasa,