A Research Note on the Government-Voter Congruence on the Left Right Ideological Positioning in Western Democracies (Full Text Conference Paper)


Creative Commons License

Inan M.

Aegean Summit 4th International Social Sciences Congress, Muğla, Turkey, 12 - 13 February 2022, pp.217-234

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Muğla
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.217-234
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

This study is based on the issue of government-voter congruence, which is widely accepted as one of the important indicators of the representation phenomenon, an indispensable element of democratic politics. Understanding the issue of government-voter congruence is of great importance in terms of understanding voter and party behaviours. According to the basic assumption of spatial theories of representation, voters vote for candidates and parties that are similar to them in descriptive terms and that they think are close to their own thoughts, attitudes and behaviours. It has also been demonstrated by the current empirical studies that the descriptive concordance or consensus on various political issues between voters and elected individuals or institutions, whether it is a candidate, a party, a parliament or a government, strengthens the representation and political legitimacy. However, the issue of government-voter congruence has not been adequately studied from a temporal perspective in the literature. This study will examine temporal trajectories of government-voter alignment on left-right ideological positioning in 12 Western countries governed by a democratic regime by analysing data culled from Comparative Political Data Set (CPDS) and World Values Survey (WVS) using time series analysis technique. This study, which does not aim to find causal relationships on government-voter congruence, only aims to obtain descriptive findings. Descriptive findings revealed that there is an increasing problem of ideological representation in some Western Democracies, especially after the 2000s.

Bu çalışma demokratik siyasetin olmazsa olmaz bir öğesi olan temsiliyet olgusunun önemli göstergelerinden birisi olarak geniş kabul görmüş hükümetseçmen uyumu konusunu temel almaktadır. Hükümet-seçmen uyumu konusunun anlaşılması, seçmen ve parti davranışlarının anlaşılması açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. Temsilin mekânsal teorilerinin temel varsayımına göre seçmenler kendilerine betimsel açılardan benzeyen ve kendi düşünce, tutum ve davranışlarına yakın olduklarını düşündükleri aday ve partilere oy verirler. Seçmenler ile gerek aday, gerek parti, gerek parlamento ya da hükümet olsun seçilmiş birey ya da kurumların arasındaki betimsel uyumluluğun veya çeşitli siyasi meseleler üzerindeki görüş birliğinin temsiliyeti ve dolayısıyla siyasal meşruiyeti güçlendirdiği mevcut ampirik çalışmalarca da ortaya koyulmuştur. Ancak literatürde hükümet-seçmen uyumu konusunun zaman içerisinde nasıl bir değişim gösterdiği yeterince incelenmemiştir. Bu çalışma demokratik rejim ile yönetilen 12 Batılı ülkede sol-sağ ideolojik konumlanma üzerindeki hükümetseçmen uyumunun zaman içerisinde izlediği seyri Comprative Political Data Set (CPDS) ve World Values Survey (WVS) verilerini zaman serileri analizi yöntemiyle analiz ederek gösterecektir. Hükümet-seçmen uyumu konusunda neden-sonuç ilişkileri bulma amacı gütmeyen bu çalışma sadece tanımlayıcı istatistiki bulgular elde etmeyi amaçlamaktadır. Tanımlayıcı bulgular Batılı Demokrasilerin bazılarında özellikle 2000’li yıllardan sonra giderek artan bir ideolojik temsil sorunu olduğunu ortaya çıkarmıştır.