Systemic Factors Effecting Government-Voter Ideological Congruence (Full Text Conference Paper)


Creative Commons License

Inan M.

5th International Aegean Conferences (On Social Sciences & Humanities), İzmir, Turkey, 25 - 26 February 2022, pp.193-203

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.193-203
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Political representation is perhaps the most prominent feature of democratic forms of government. Although the ability to represent the people is a central feature in all forms of government, it is widely accepted that this feature is especially important in democratic ones. Strong political representation increases the legitimacy of the system in the eyes of the governed and bolsters government’s authority. The existence of many systemic factors affecting political representation has been discussed in the literature. These factors include type of electoral system, electoral system proportionality, government model, government ideological position, voter turnout, gross national product, inflation, unemployment, party system fractionalization, voting rate, party polarization, federal government, number of effective parties. This research aims to introduce the discussions in the literature about the systemic factors affecting political representation to the reader and to investigate empirically the systemic factors affecting the government-voter ideological congruence, which is an indicator of political representation, using data collected from 12 countries government by a democratic government and appropriate analysis methods. The analysis of the final dataset which was obtained by combining the Comparative Political Data Set (CPDS) data with the World Values Survey (WVS) data shows that government support and government type are significantly associated with government-voter congruence. 

Siyasal temsil demokratik yönetim biçimlerinin belki de en öne çıkan özelliğidir. Tüm yönetim biçimlerinde hükümetlerin halkı temsil etme kabiliyeti merkezi önemde bir özellik olsa da bu özelliğin özellikle demokratik yönetimlerde kurulan hükümetler için daha da önemli olduğu yaygın olarak kabul edilir. Güçlü bir siyasal temsil yönetilenlerin gözünde hükümetin meşruiyetini artırır ve hükümetin otoritesini güçlendirir. Hükümet-seçmen uyumu siyasal temsilin önemli bir göstergesidir. Literatürde siyasal temsili etkileyen birçok sistemsel faktörün varlığı ortaya atılmıştır. Bu faktörler arasında seçim sistemi türü, seçim sistemi orantılılığı, hükümet modeli, hükümet ideolojik konumu, seçime katılım, gayrisafi milli hasıla, enflasyon, işsizlik, parti sistemi kırılganlığı, oy verme oranı, parti kutuplaşması, federal yönetim, etkin parti sayısı gelir. Bu araştırma hükümet ve seçmenler arasındaki ideolojik uyumu etkileyen sistemsel faktörler hakkında literatürde yapılan tartışmaları okuyucuyla tanıştırmak ve hükümet-seçmen ideolojik uyumunu etkileyen sistemsel faktörleri 12 demokratik sistem ile yönetilen ülkeden toplanan verileri ve uygun analiz yöntemlerini kullanarak ampirik olarak araştırmayı amaçlamaktadır. Karşılaştırmalı Siyasal Veri Seti (CPDS) verilerinin Dünya Değerler Araştırması (WVS) verileri ile birleştirilmesi ile elde edilen son verisetinin analizleri hükümete destek ve hükümet çeşidinin hükümet-seçmen ideolojik uyumu ile istatistiki anlamda önemli ölçüde ilişkili olduklarını göstermektedir.