Examination of Foreign Language Achievements of Students Participated in Erasmus+ Mobilities in terms of Various Variables


Creative Commons License

KULOĞLU M. E.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.28, no.3, pp.1190-1197, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.24106/kefdergi.3665
  • Journal Name: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.1190-1197
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

In the globalizing world, the development of foreign language skills of individuals is a requirement that cannot be ignored. This necessity led societies to take steps in this direction: Erasmus + mobilities have emerged as a result of this. Since its inception, many people have availed the opportunities offered by Erasmus+ Program, which was implemented to promote European values and support multilingual education. In this study, it is aimed to examine the foreign language achievement of Karabük University students who have benefited from Erasmus+ mobilities in terms of various variables. In this research, descriptive survey method and questionnaire technique were used. The sample of the research consists of 118 voluntary students who participated in Erasmus+ mobilities from Karabük University between 2008-2009 and 2018-2019 academic years. The data used in the research were collected online via a questionnaire prepared by the researcher and analyzed using the SPSS program. According to the findings obtained from the research, it has been concluded that participation in Erasmus + mobility has a positive effect on students' foreign language achievement. In addition, it was concluded that the foreign language achievement of the students participated in the student mobility for traineeships is higher than those participated in the student mobility for studies. Based on the results of the research, all Erasmus + mobilities, especially the student mobility for traineeships, can be encouraged to be popular among students.
Küreselleşen dünyada bireylerin yabancı dil becerilerini geliştirmeleri, göz ardı edilemeyecek bir gerekliliktir. Bu gerekliliktoplumları bu yönde adımlar atmaya itmiş, Erasmus+ hareketlilikleri de bunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Başladığıgünden bu yana pek çok insan, Avrupa değerlerini yaygınlaştırmak ve çok dilli eğitimi desteklemek amacıyla hayata geçirilenErasmus+ programının sağladığı fırsatlardan faydalanmıştır. Bu çalışmada, Erasmus+ hareketliliklerinden faydalanan KarabükÜniversitesi öğrencilerinin yabancı dil başarılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicelaraştırma desenlerinden betimsel tarama yöntemi ve anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2008-2009 ve 2018-2019 akademik yılları arasında Karabük Üniversitesi’nden Erasmus+ hareketliliklerine katılan ve gönüllü olarak bu çalışmada yeralan 118 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veriler araştırmacı tarafından hazırlana anket aracılığı ile çevrimiçiolarak toplanmış ve SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre Erasmus+hareketliliklerine katılmanın öğrencilerin yabancı dil başarılarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca stajhareketliliğine katılan öğrencilerin yabancı dil başarılarının öğrenim hareketliliğine katılanlara göre daha yüksek olduğusonucuna da ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarında yola çıkarak genel olarak bütün Erasmus+ hareketlilikleri, özellikle stajhareketliliği öğrenciler arasında yaygınlaştırılmak için teşvik edilebilir.