Bibliometric Profiles of Current Postgraduate Theses in the Field of Educational Policies in Turkey


Kuloğlu M. E.

Anadolu University Journal of Education Faculty, vol.6, no.1, pp.78-91, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.34056/aujef.952815
  • Journal Name: Anadolu University Journal of Education Faculty
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.78-91
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Educational policy is the concept that defines the decisions political powers prefer to do or not to do in the field of education. This study aimed to examine various aspects of graduate theses between the years 2015- 2020 in the field of educational policies in Turkey, and bibliometric analysis method is used accordingly. According to the results, Graduate theses in the field of education policies in the specified year were scanned by the document review method through the National Thesis Center. The obtained data were analyzed with descriptive bibliometric and content analysis methods. It has been determined that the studies in this field have increased over the years, and except for 2020, they are mostly carried out at the MA level and written in Turkish language. The methodology information was not partially or completely accessible in most of the studies. Qualitative research approach and case study design are preferred mostly in studies in which methodology knowledge is available. Document analysis and interview was used mostly as the data collection method, and descriptive & content analyses were used mostly as the data analysis method. Periodic educational policies, immigrant (refugee) educational policies, political party educational policies, and comparative educational policies take the lead in the distribution of studies by subject. It is recommended to repeat such studies at various intervals due to their contribution to the relevant scientific field and their guidance for researchers. In addition, more detailed bibliometric studies including the citation and bibliography statistics of graduate studies can be carried out, which is not mentioned in this study and which constitutes a limitation of the research.

Eğitim politikaları, siyasi erklerin eğitim alanında yapmayı veya yapmamayı tercih ettiği kararlar ve uygulamaların tümünü tanımlayan kavramdır. Bu çalışmada 2015-2020 yılları arasında Türkiye’de eğitim politikaları alanında yapılan lisansüstü tezlerin çeşitli açılardan incelenmesi amaçlanmış ve bu doğrultuda bibliyometrik analiz yöntemi tercih edilmiştir. Belirtilen yıl aralığında eğitim politikaları alanında yapılan lisansüstü tezler Ulusal Tez Merkezi aracılığıyla belge incelemesi yöntemi ile taranmış; elde edilen veriler betimsel bibliyometrik ve içerik analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre 2020 yılı hariç bu alanda yapılan çalışmaların yıllara göre artış gösterdiği, daha çok yüksek lisans düzeyinde yürütüldüğü ve Türkçe dilinde yazıldığı tespit edilmiştir. Araştırmaların çoğunda metodoloji bilgisine kısmen veya tamamen erişilememiştir. Metodoloji bilgisine erişilen çalışmalarda en çok nitel araştırma yaklaşımının ve durum çalışması deseninin tercih edildiği; veri toplama yöntemi olarak en çok belge incelemesi ve görüşme yönteminin, veri analiz yöntemi olarak da en çok betimsel analiz ve içerik analizi yöntemlerinin kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaların konulara göre dağılılımda dönemsel eğitim politikaları, göçmen (mülteci) eğitimi politikaları, siyasi parti eğitim politikaları ve karşılaştırmalı eğitim politikaları başı çekmektedir. Bu türde çalışmaların gerek ilgili bilimsel alana katkıları gerekse araştırmacılar için yol gösterici niteliğinde olmalarından dolayı çeşitli aralıklarla tekrarlanması önerilir. Ayrıca bu araştırmada değinilmeyen ve araştırmanın bir sınırlılığını oluşturan, lisansüstü çalışmaların atıf ve kaynakça istatistiklerinin de dahil edildiği daha detaylı bibliyometrik bir çalışma yürütülebilir.